Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ons (4Elements Media en alle aan haar gelieerde ondernemingen en handelsnamen zoals Radioworkshops.nl) en onze opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van een of meer bepalingen van deze voorwaarden hebben afgeweken.
B. Waar in deze voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.
C. Opties hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken te rekenen vanaf de datum van herbevestiging door 4Elements Media.

2. AANBIEDINGEN EN ANNULERINGEN
A. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Orders en/of opdrachten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging.
B. Mondelinge of telefonische opdrachten worden geaccepteerd onder het voorbehoud dat fouten of vergissingen die door een duidelijk schriftelijke opdracht hadden kunnen worden voorkomen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
C. Wij zijn gerechtigd voor, bij en/of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat aan betalings- en overige verplichtingen zal worden voldaan.
D. Voor een juiste uitvoering van de versterkte opdracht zijn wij te alle tijden bevoegd, anderen in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend, conform de prijsopgave die de op voorhand aan de opdracht gever zal worden verstuurd.
E. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening of schriftelijk akkoord dan wel via email of andere informatieoverbrengers van de opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever. Vanaf dat moment is de reservering definitief en bindend. 4Elements Media draagt vervolgens zorg voor het uitvoeren van de opdracht en het versturen van de facturen gemoeid met de opdracht.
F. Indien een reservering voor een Radioworkshops.nl arrangement volledig wordt geannuleerd of gewijzigd, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

Wordt een workshop /productie geannuleerd tot 2 weken voor de uitvoerdatum van de workshop / productie dan wordt 25% van het totaal geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Binnen 1 week voor de geplande workshop / productie kunnen er geen wijzigingen meer worden verrekend en wordt het gehele geoffreerde bedrag voor 100% doorberekend en gefactureerd.

Wordt een workshop / productie geannuleerd binnen 1 week voor het geplande event dan wordt 50% van het geoffeerde bedrag in rekening gebracht en gefactureerd. Bij annulering op de dag zelf wordt 100% in rekening gebracht.

3. LEVERING
A. De levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af ons bedrijf. Verzending en transport van film-, tape-, videoband en overige materialen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De kosten van transport, verpakking, transportverzekeringen en eventuele opslag c.q. bewaring zijn voor rekening van opdrachtgever.
B. De opgave van levertijden geschiedt bij benadering. Wij verplichten ons de door ons opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch wij zijn niet aansprakelijk voor de overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en het geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q te ontbinden.
C. Indien in geval van verkoop en levering van zaken deze na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
D. Alle tot de audiovisuele productie en/of workshops behorende materialen, dienen binnen 30 dagen na de voltooiing van het eerste gerede product te worden afgehaald. Na deze termijn zullen de materialen in onze kluizen worden ingeboekt, voor rekening en risico van de opdrachtgever.

F. Oplevering producties gemaakt door de 4Elements Media worden in principe binnen 2 weken opgeleverd. Deze termijn kan uitlopen naarmate de opdrachtgever aanpassingen vereist die buiten de normale correctieronde (1x) vallen.

4. PRIJZEN
A. Al onze prijsopgaven zijn vrijblijvend en exclusief B.T.W., tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle prijzen zijn inclusief verval, zulks volgens de in de branche geldende standaard.
B. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van de kostprijs bepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. ondergaan, ook al geschiedt dit gevolge voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de prijs met inachtneming van de eventuele, wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te wijzigen.
C. De reguliere werktijden zijn: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur. Alle werkzaamheden die buiten deze tijden worden verricht, gelden als overwerk.

5. BETALING
A. Indien betaling niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het met inbegrip van
voornoemde rente door opdrachtgever verschuldigde bedrag.
B. 4Elements Media zendt de facturen naar de Opdrachtgever. Betaling van 75% van het totale arrangementsbedrag dient voldaan te zijn ten minste 2 weken voor aanvang van het geboekte event. De overige 25% van het totale arrangementsbedrag dienen voldaan te zijn binnen 2 weken na de geplande datum van het geboekte arrangement.
Bij bestelling van aanvullingen op de arrangementen ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor het totale aanvullende bedrag.
Extra kosten, niet behorend tot het overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie worden gefactureerd.
Niet vermelde BTW is niet aftrekbaar conform artikel 15 lid 5 Wet O.B. 1968 Eventuele tussentijdse veranderingen van de BTW percentage worden doorberekend. De feitelijk gefactureerde BTW kan in geringe mate afwijken van de vermelde BTW door afrondingsverschillen.
De prijzen van arrangementen zijn onder voorbehoud van wijziging.

6. AANSPAKELIJKEHEID
A. 4Elements Media is niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder begrepen indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst) aan beeld- en/of geluidsdragers, beeld en/of geluidsmateriaal en enig ander materiaal, dat door opdrachtgevers of derden – al dan niet tegen betaling en ongeacht om welke reden – aan ons ter beschikking is gesteld, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid.
B. Onverminderd het bepaalde in 6A is een eventuele aansprakelijkheid in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van de opdracht waar de gestelde aansprakelijkheid verband mee houdt.
C. Onverhinderd het bepaalde in 6A en 6B zijn wij in geen geval aansprakelijk voor:
● schade die bestaat uit het verlies van investeringen door opdrachtgever of derden in of ten behoeve van (de totstandkoming) het aan ons ter bewerking of bewaring overhandigde materiaal.
● schade ontstaan door het abusievelijk uitwissen van geluid en/of beeld van het aan ons ter bewerking of bewaring overhandigde materiaal.
● schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige aanwijzingen met betrekking tot het aan ons ter bewerking overhandigde beeld en/of geluidsmateriaal, in
de vorm van, negatieven, werkkopieen, Edit Decision Lists (EDL) of anderszins. Hieronder wordt begrepen schade ontstaan ten gevolge van door of namens de opdrachtgever aangeleverde EDL’s die niet voldoen aan de door ons gestelde richtlijnen. Onder schade wordt mede verstaan synchroniciteit.
● Schade ontstaan ten gevolge van het op verzoek van de opdrachtgever beoordelen van testopnamen.
● Schade ontstaan door het publiekelijk uitzenden van het beeldmateriaal wat tijdens producties van Radioworkshop.nl of tijdens workshops van 4Elements Media is/wordt geproduceerd.
D. Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos in stellen terzake van alle eventuele aanspraken tot schadevergoedingen van derden, uit hoofde van schending van auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op het door opdrachtgever aan ons ter beschikking gestelde beeld- en/of geluidsmateriaal.
E. Onverminderd het bepaalde in 6D berust de aansprakelijkheid jegens de (auteurs)recht hebbenden bij opdrachten tot bewerking van een bestaande AV-productie te allen tijde bij opdrachtgever. Wanneer sprake is van bewerking van een AV-productie die moet worden aangemerkt als een beschermd (auteursrechtelijk) werk van een Nederlands producent, is diens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vereist.
F. Het risico voor het in 6A bedoelde materiaal berust uitsluitend bij opdrachtgever c.q. derden en is anderzijds niet door verzekering gedekt. In verband met het risico dat
de opdrachtgever kan lopen als er, bijvoorbeeld, gewerkt wordt van het originele basismateriaal, of in geval van kostbare opnamen, wijzen wij op de mogelijkheid bepaalde materialen te verzekeren of voor een gehele AV-productie een negatief-verzekering af te sluiten.

7. MUZIEKRECHTEN
A. Indien bij de sychronisatie van AV-producten muziekwerken zullen worden vastgelegd op geluids- en/of beelddragers eb/of vastgelegde muziekwerken zullen worden verveelvoudigd op geluids- en/of beeldragers, zullen wij zorgdragen voor de daartoe noodzakelijke toestemming van STEMRA respectievelijk SENA. De terzake aan STEMRA en/of SENA verschuldigde vergoedingen zullen door ons aan opdrachtgever worden doorberekend.
B. De voorwaarden, de reikwijdte en het gebruiksdoel van de door STEMRA c.q SENA verleende toestemming zal door ons aan de opdrachtgever worden meegedeeld. De opdrachtgever dient er van bewust te zijn dat voor ieder nadere en/of andere vastlegging en/of verveelvoudiging opnieuw toestemming van STEMRA c.q. SENA is vereist. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig gebruik door opdrachtgever van
een muziekwerk in strijd met de door STEMRA c.q. SENA verleende toestemming en opdrachtgever zal ons terzake volledig vrijwaren en schadeloos stellen
C. Voor iedere openbaarmaking van een muziekwerk dient toestemming verkregen te worden van BUMA c.q SENA. Diegene die een muziekwerkopenbaar maakt, dient terzake verschuldigde vergoeding aan BUMA c.q. SENA af te dragen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het geval een door ons vastgelegd en/of verveelvoudigd muziekwerk op geluids- en/of beelddragers openbaar gemaakt wordt zonder de vereiste toestemming van BUMA c.q. SENA of in strijd met de aan die toestemming verbonden voorwaarden.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM
A. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst en (reclame)muziek van 4Elements Media, alsmede met betrekking tot de door 4Elements Media gehanteerde programma- c.q. bedrijfsformule in het algemeen berusten bij 4Elements Media. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze openbaar te maken en/
of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4Elements Media.
B. Alle rechten van het beeld-en geluidsmateriaal wat door de arrangementsdeelnemers
en Radioworkshops.nl deelnemers onder leiding van begeleiders van 4Elements Media of zonder begeleiding van 4Elements Media wordt geproduceerd rusten bij 4Elements Media. 4Elements Media is gerechtigd zonder overleg vooraf de beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals haar website(s) of promotie DVD’s of andere kanalen.
C. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht, portretrecht en het auteursrecht- toe aan 4Elements Media.
D. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend 4Elements Media daartoe bevoegd.
E. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
F. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is 4Elements Media te allen tijde gerechtigd om
de handelsnaam Radioworkshops.nl op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
G. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door 4Elements Media.
H. tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, draaiboeken, scripts, ontwerpen,
ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
I. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens
9 Garanties en vrijwaringen
A. 4Elements Media garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, 4Elements Media geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
B. De opdrachtgever vrijwaart 4Elements Media of door 4Elements Media bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van
het resultaat van de opdracht.
C. De opdrachtgever vrijwaart 4Elements Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. KLACHTEN
A. Opdrachtgever dient de geleverde zaken/diensten direct na de levering te controleren op eventuele gebreken. Klachten over de geleverde zaken en of diensten moeten binnen acht dagen na ontvangst van de zaken en/of diensten schriftelijk bij ons zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en vervalt elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken.
B. Opdrachtgever kan op een gebrek in prestatie, dat niet bij de controle na levering is ontdekt, geen beroep meer doen, indien hij niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdenkt of redelijkerwijs had moeten ontdekken een schriftelijke gemotiveerde klacht heeft ingediend
C. Indien een klacht door ons wordt gehonoreerd, hebben wij het recht, doch niet de plicht, tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst,zulks na terugzending aan ons van het verkeerd geleverde.

11. OVERMACHT
A. In geval van overmacht wordt de uitvoering van een overeenkomst voor de duur daarvan opgeschort, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/
of overeenkomst kan ontbinden. Bij blijvende overmacht hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zondar dat wij daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.
B. Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid waardoor onze nakoming van
de overeenkomst redelijkerwijs dor de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd daaronder tenminste begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (waaronder in- en uitvoerverboden en contingenteringen) en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leverancier(s)

12. ONTBINDING
A. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn contractuele verplichtingen jegens ons niet, niet volledig of te laat nakomt, zijn wij gerechtigd, zonder gehouden te zijn tot enige schade vergoeding, onmiddellijk ontbinden, en zijn alle vorderingen die wij op opdrachtgever hebben onmiddellijk opeisbaar, indien:
● opdrachtgever zijn opeisbare schulden onbetaald laat;
● het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd:
● of surseance van betaling wordt aangevraagd;
● beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
● opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
● opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

13. NEDERLANDS RECHT; GESCHILLEN
A. Op al onze aanbiedingen c.q. alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
B. Geschillen tussen ons en opdrachtgever die voortvloeien uit onze aanbiedingen c.q. uit met ons gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.